A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Klient: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Termin wykonania dokumentacji: 07.2018 - 06.2020 r.

Wykonane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączniki

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Wartość projektu: 161 612 010,90 PLN

Wartość dofinansowania: 137 303 701,44 PLN

 

Opis projektu

Głównym celem projektu jest udrożnienie szlaku żeglownego na Odrze i przywrócenie możliwości transportowych poprzez budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel ten zgodny jest z zapisami Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) tj.: „Umożliwienie rozwoju żeglugi śródlądowej poprzez podniesienie parametrów dróg wodnych śródlądowych i uzyskanie, co najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja tzw. „wąskich gardeł””.

Projekt wiąże się z rozbiórką istniejącego jazu kozłowo-iglicowego i budową jazu klapowego, dzięki czemu poprawi się jakość obsługi oraz niezawodność stopnia wodnego Ujście Nysy. Celem modernizacji jazu będzie zatem wprowadzenie usprawnień eksploatacyjnych zapewniających jego niezawodną pracę tj. bezawaryjne manewrowanie zamknięciami i piętrzenie wody dla potrzeb śluz.

Realizacja zadania pozwoli na dostosowanie odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej będącej pod wpływem jazu Ujście Nysy do parametrów minimum III klasy drogi wodnej. Projektowana inwestycja poprawi warunki socjalne oraz BHP pracowników zatrudnionych na stopniu wodnym. Budowa jazu klapowego wpłynie także na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników obsługujących jaz. Nie będą oni musieli wykonywać czynności związanych z zaigliczaniem i rozigliczaniem jazu ręcznie, ponieważ po realizacji prac przepuszczanie wód przez stopień będzie się odbywało automatycznie.

Zakres projektu obejmuje: rozbiórkę jazu kozłowo-iglicowego z zachowaniem zabytkowej przepławki oraz przelewu bocznego i filara, budowę jazu klapowego z napędem hydraulicznym i automatycznym systemem sterowania, budowę przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, budowę kładki komunikacyjnej oraz przebudowę budynków osiedla przystopniowego, w tym zakup wyposażenia do budynku administracyjnego i magazynowego oraz do sterowni jazu, przebudowę tamy rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, a także poszurów jazowych, dróg dojazdowych i obiektów energetycznych i teletechnicznych.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski