A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”

Klient: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Termin realizacji inwestycji:  01.2018 r. - 12.2021 r.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Wartość projektu: 29 685 620,65 PLN

Wartość dofinansowania: 15 065 040,65 PLN

 

Opis projektu

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku wraz z zakupem wyposażenia wystaw muzealnych.

Głównym celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Celami szczegółowymi są:

  • zwiększenie dostępu do kultury i jej zasobów dla mieszkańców regionu i turystów, w tym osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całorocznego działania Muzeum,
  • wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, także osób niepełnoprawnych,
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez rozwój oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego i technologicznego,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację miejsca ekspozycji dziedzictwa kulturowego.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski