A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"

Klient: Gmina Żarnów

Termin realizacji inwestycji:  10.2019 r. - 06.2021 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii

Wartość projektu: 5 822 186,31 PLN

Wartość dofinansowania: 4 424 134,68 PLN

 

Opis projektu

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Żarnów i Paradyż. Celem bezpośrednim jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż 275 mikroinstalacji OZE, w tym 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 30 instalacji kolektorów słonecznych i 20 kotłów na biomasę, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gmin partnerskich dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niewątpliwie pozytywnie wpłynie na korzyści społeczno – gospodarcze dla bezpośrednich beneficjentów projektu.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski