A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu realizacji, regulaminu przyznawania grantu dla projektu: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór"

Klient: Gmina Biały Bór

Termin wykonania dokumentacji: 07.2019 – 08.2019 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Wartość projektu: 762 450,00 PLN

Wartość dofinansowania: 762 450,00 PLN

 

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę 85 pieców węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych z terenu Gminy Biały Bór na urządzenia gazowe, opalane pelletem i ekogroszkiem. Wymiana źródeł ciepła zostanie przeprowadzona w budynkach spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. EPH+W będzie nie większe niż 150 kWh/m2 na rok. Nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Inwestycja zakłada także wykonanie 85 świadectw charakterystyki budynków w celu zweryfikowania spełniania przez obiekty objęte projektem grantowym minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Biały Bór poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników: 1. produktu: - liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 85 szt.; - liczba przygotowanych świadectw charakterystyki energetycznej – 85 szt.; 2. rezultatu: - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość bazowa: 827,39 ton równoważnika CO2, wartość docelowa: 300,41 ton równoważnika CO2; - spadek emisji pyłów - wartość bazowa: 854,25 Mg/rok, wartość docelowa: 113,95 Mg/rok.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski