A A A

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych - zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Nasza oferta obejmuje usługę wsparcie w prowadzeniu postępowań przetargowych objętych Ustawą Prawo zamówień publicznych jak również tych, które realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

 

 

 

 

 

Dla Zamawiających

  • określanie procedury postępowania przetargowego oraz wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami ustawowymi i stosownymi przepisami prawa,
  • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie wzorcowych dokumentów postępowania,
  • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert,
  • wybór wykonawcy spełniającego warunku udziału w postępowaniu,

 

Dla Wykonawców

  • udzielanie kompleksowych wskazówek dotyczących systemu zamówień publicznych,
  • analiza dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu ofert przetargowych i kompletacji dokumentów,
  • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie Zamawiającego.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski