A A A

Oferujemy kompleksową pomoc w diagnozie potrzeb i problemów lokalnych. Chcemy, aby dokumenty, które pomagamy tworzyć powstawały w oparciu o przyświecające nam wartości i wynikały z poczucia odpowiedzialności za wspólnotę mieszkańców i miejsca, w których żyją.

 

 

 

 

 

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów strategicznych takich jak:

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej są realizowane przez Gminy ukierunkowane na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji. Dokumenty te, stanowią konkretyzację zapisów Strategii rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Obowiązek opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem strategicznym wskazującym na główne problemy społeczne występujące na terenie Gminy i zawierającym ogólne kierunki przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.

Program ochrony środowiska

Posiadanie Programu ochrony środowiska jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska. Program sporządzany jest co najmniej na okres 4 lat, z tym że przewidziane w nim zadania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, który stanowi podstawowy instrument długofalowego zarządzania Gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, najczęściej ograniczonymi zasobami Gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, zasoby techniczne czy też środki finansowe. Strategia stanowi ponadto podstawę do tworzenia innych dokumentów regulujących poszczególne sfery funkcjonowania gminy.

Program usuwania azbestu

Obowiązek opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032". Celem programu usuwania azbestu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie znajduje się opis ogólnych mechanizmów oraz zasad pomocy, której Gmina udzieli osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Opisana pomoc ma z kolei na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

Program opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami to dokument opracowany na okres 4 lat w oparciu o Gminną ewidencję zabytków. Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 87 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Po zaopiniowaniu programu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rada gminy uchwala Program opieki nad zabytkami, który następnie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Organ wykonawczy Gminy co 2 lata sporządza sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawia radzie gminy. Programy są opracowywane zarówno przez gminę, jak i powiat.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest dokumentem obligatoryjnym dla każdej Gminy. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Ustawy Prawo energetyczne. Projekt założeń obejmuje okres 15 lat, jednak zgodnie z wymogami ustawowymi powinien być aktualizowany co 3 lata.

Program rewitalizacji

Program Rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd lokalny wieloletni program działań w sferze przestrzennej (środowiska przyrodniczego, architektury i urbanistyki), urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków jego dalszego rozwoju. Program Rewitalizacji jest dokumentem wieloletnim i kompleksowym, bowiem jego „owoce” będą widoczne dopiero po wdrożeniu zaplanowanych działań w przewidzianym horyzoncie czasowym. Nie ma bowiem możliwości poprawy niekorzystnego stanu występującego w danym mieście w ciągu jednego roku czy poprzez wdrożenie pojedynczego działania wskazanego w ramach dokumentu.

Oferujemy również przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych oraz sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko (w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku), przygotowanie raportu o stanie gminy/powiatu i przygotowanie okresowych raportów z realizacji planów czy strategii.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski