A A A

Pozyskanie środków i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać dofinansowanie należy projekt zrealizować i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na tym etapie może skutkować dużymi opóźnieniami w przelewie refundacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności. Jednocześnie prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu unijnego wymagają znajomości wielu przepisów krajowych, unijnych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów czy procedur. Rozliczanie projektu unijnego to zadanie bardzo trudne, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę.

Oferujemy Państwu bieżące doradztwo w zakresie finansowego rozliczania projektu, w tym kontrolę kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zarządzanie Projektem

 • Monitorowanie realizacji zadań w projekcie;
 • Monitorowanie poziomu wskaźników;
 • Przygotowanie dokumentacji zmian w projekcie;
 • Zmiany w projekcie;
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami prowadzonymi w trybie ochrony konkurencji;
 • Wybór wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych;
 • Przygotowanie umów z wykonawcami i kontrola dokumentacji wykonawców;
 • Przygotowywanie dokumentacji rekrutacyjnej;
 • Obsługa korespondencji i kontaktów z Instytucją Zarządzającą:
 • Nadzór nad zgodnością postępu realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Bieżący nadzór nad dokumentacją projektu
 • Prowadzenie bazy personelu i monitoringu uczestników
 • Monitorowanie konieczności sporządzania i dostarczania raportów z realizacji prac B+R.

 

Sporządzanie wniosków o płatność

 • Przygotowanie instrukcji dot. sposobu wydatkowania i dokumentowania środków;
 • Weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych;
 • Sporządzanie opisów do dowodów księgowych;
 • Przygotowanie wniosków o zaliczkę, płatność pośrednią i płatność końcową;
 • Sporządzanie załączników do wniosków o płatność;
 • Sporządzanie aktualnego harmonogramu płatności – kontrola budżetu projektu;
 • Obsługa systemu do rozliczania projektu – SL2014
 • Weryfikacja zgodności umów cywilno-prawnych z zapisami wytycznych kwalifikowalności kosztów
 • Ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych.

 

Kontrola Projektu

 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli projektu w trakcie realizacji projektu;
 • Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych w trakcie realizacji projektu;
 • Przygotowanie uzupełnień oraz wyjaśnień pokontrolnych.

 

Promocja Projektu

 • Przygotowanie szablonu wizualizacji dokumentacji projektowej i materiałów;
 • Przygotowanie opisu projektu na strony www;
 • Weryfikacja szablonu tablic informacyjnych i innych form oznaczenia oraz ewentualnych informacji tekstowych do reklam radiowych i prasowych;
 • Kontrola oznaczeń i reklam przygotowanych przez podwykonawców.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski